News

Investigative Committee publishes list of identified victims of St. Petersburg metro bombing

The Russian Investigative Committee is publishing the list of the identified victims of the Saint Petersburg metro bombing:

1)      Dinara Samandarovna Aliyeva, 08.10.1996

2)      Maksim Vitalyevich Aryshev, 18.08.1996

3)      Kseniya Sergeyevna Malyukova, 11.09.1998

4)      Irina Kuzminichna Medyantseva, 06.05.1966

5)      Angelina Sergeyevna Svistunova, 17.02.1990

6)      Yuri Pavlovich Nalimov, 07.06.1945

7)      Oksana Gennadyevna Danilenko, 03.10.1991

8)      Larisa Grigoryevna Shchekina, 02.06.1950

9)      Denis Romanovich Petrov, 27.12.1991

10)  Mansur Takhirovich Sagadeyev, 27.08.2000 or 27.03.2000

The rest of the victims are impossible to be identified visually. DNA tests have been ordered.